MathGym (Faculty Tutor Q&A Centre in Mathematics)

Hours of Operation

Here is a list of our TAs names. Our TAs have the right to refuse to meet you via Zoom if they are unable to identify who you are through your registered ID number and full name.

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
12:30-13:30

- Rm 1 -
ZHOU, Yingjie

- Rm 1 -
Tsz Lung CHAN

- Rm 2 -
Yechen LIU

- Rm 1 -
HUANG, Chaoyan

- Rm 2 -
QI, Te

- Rm 1 -
Ming Ho Ng

13:30-14:30

- Rm 1 -
Hao ZHANG

- Rm 2 -
YE, Hanzi

- Rm 1 -
LAU, Kam Ming

- Rm 1 -
SHI, Linhao

- Rm 1 -
HABIB, Ullah

- Rm 1 -
CHEN, Qiguang

14:30-15:30

- Rm 1 -
Zhang Zhiwen

- Rm 1 -
TIAMIYU, Abd'gafar Tunde

- Rm 2 -
Han CUI

- Rm 1 -
ZHANG, Yichi

- Rm 1 -
Geng LI

- Rm 1 -
WANG, Ruoyu

- Rm 2 -
ZHOU, Tao

15:30-16:30

- Rm 1 -
WANG, Hanyang

- Rm 1 -
KANG, Jiazhi

- Rm 1 -
YIN, Luowei

- Rm 2 -
XU, Wentao

16:30-17:30

- Rm 1 -
LYU, Zhiyuan

- Rm 1 -
Han ZHANG

- Rm 1 -
Chiu Hong LO

- Rm 1 -
Yuchen GUO

- Rm 1 -
ZHAO, Xuanxuan

17:30-18:30

- Rm 1 -
ZHANG, Ziqian

- Rm 1 -
Li Zishang

18:30-19:30

Opens: To be announced.

Note that the Faculty Tutor Q&A Centre will be closed whenever the university is closed.