MathGym (Faculty Tutor Q&A Centre in Mathematics)

Hours of Operation

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
12:30-13:30

- Rm 1 -
Yizi WANG

- Rm 1 -
Xia WANG

- Rm 2 -
Jiaming WU

- Rm 1 -
Yan Lam FAN

- Rm 1 -
Liu Yin IU

- Rm 1 -
Fuqun HAN

13:30-14:30

- Rm 1 -
Cheuk Lik LIU

- Rm 1 -
Yumeng ZHU

- Rm 1 -
Yiran WANG

- Rm 1 -
Han ZHANG

- Rm 1 -
Xihao HE

14:30-15:30

- Rm 1 -
Xueling DONG

- Rm 1 -
Hanhui YANG

- Rm 2 -
Hao ZHANG

- Rm 1 -
Yu Tung YAU

- Rm 2 -
Shen ZHANG

- Rm 1 -
Tiange WANG

15:30-16:30

- Rm 1 -
Chiu Hong LO

- Rm 2 -
Linghan ZHANG

- Rm 1 -
Lok Tung LI

- Rm 1 -
Lok Tung LI

- Rm 2 -
Linghan ZHANG

- Rm 1 -
Jianwei NIU

- Rm 2 -
Wing Hong WONG

- Rm 1 -
Ka Nap TSE

16:30-17:30

- Rm 1 -
Han CUI

- Rm 2 -
Yechen LIU

- Rm 1 -
Tak Ming CHEUK

- Rm 1 -
Tak Ming CHEUK

- Rm 1 -
On Yu HUI

- Rm 2 -
Dan WANG

- Rm 1 -
Ling DAI

17:30-18:30

- Rm 1 -
Zhiwen LI

- Rm 1 -
Chenran LIN

18:30-19:30

Opens: To be announced.

Note that the Faculty Tutor Q&A Centre will be closed whenever the university is closed.